fredag 8 juni 2012

Argumenten mot att bebygga parkeringsplatsen vid Strömparken


Efter att ha läst alla yttranden, insändare, inlägg och kommentarer har jag nu försökt sammanfatta de argument som har förts fram mot att bebygga Torget 5, parkeringsplatsen bredvid Strömparken. Jag tar också fram de motargument som jag själv tycker är starkast. Resultatet blev ett väldigt långt inlägg, men med tanke på engagemanget i frågan kommer nogs åtminstone några personer att läsa hela.

Ett hus privatiserar/försämrar parken
Just risken att parken skulle försämras eller kunna upplevas som privat har varit en viktig fråga i planeringen och något vi diskuterat mycket. Därför innebär utformningen både en promenadväg genom huset och att bottenvåningen fylls av café, butik eller en restaurang. Med den utformningen tror jag parken kommer kännas både tryggare och mer attraktiv i framtiden. Om bottenvåningen hade varit privat eller en död yta hade den kanske haft en annan effekt, men när parken ramas in av ett café eller en restaurang tror jag det leder till att fler använder den.

Vet man att det finns människor i närheten känns det också tryggare att röra sig där även kvällstid. Att en vacker park inramas av en levande verksamhet som lockar människor tror jag är bättre än att den inramas av en gata och en sliten bilparkering, så som situationen ser ut idag.

Många är mot att det byggs
Ja, många är mot att det byggs av flera olika anledningar. Många är också för att det byggs, av flera olika anledningar, men dom verkar ibland ha glömts bort i debatten. Inte minst har hundratals Norrköpingsfamiljer redan anmält sitt intresse för att bo där.

Parkeringsplatser försvinner
I valet mellan ett antal parkeringsplatser och 35 energieffektiva lägenheter med närhet till spårvagn, resecentrum, handel, grönska och rekreation är valet självklart för mig. Vi har brist på bostäder, men inte på parkeringsplatser. På köpet får vi också lokaler för butik och restaurang, som kan locka mer människor att promenera i området och göra det ännu mer levande.

Huset skymmer det fina bankhuset
Ja det nya huset kommer att skymma bankhusets baksida från väster. Det ligger i sakens natur att nya hus skymmer gamla när staden utvecklas. Nya hus ställs bredvid gamla, ditt hus blir min utsikt och mitt hus blir din utsikt. Därför är det viktigt att vi får hög kvalitet på arkitekturen när det byggs nytt.

Huset är fult
Det sades bland annat om S:t Olofsskolan som ritades av Carl Bergsten att det var ett fult hus. Idag är det ett byggnadsminne. Vad vi kommer att tycka om detta hus i framtiden är omöjligt att säga idag, men om bara hus som alla var överens om var vackra skulle fått byggas hade vi nog inte haft några städer idag. Hus fyller också många andra funktioner än rent estetiska, även om de också är viktiga.

Det blir lyxbostäder för de rika
Det är ett återkommande argument mot all nybyggnation som sker eller föreslås i Norrköping. Ofta följs det av förslaget att bygga bostäder för ”vanligt folk”. Problemet är att nyproducerade lägenheter är dyra, inte på grund av att de byggs på trevliga ställen, utan för att det är dyrt att bygga nytt. Antagligen finns det en hel del effektiviseringar man kan göra i byggbranschen, men oavsett det kommer nog alltid en nybyggd lägenhet vara dyrare än en gammal och avskriven. På 60- och 70-talet byggde man ”billigt” genom massproduktion och enorma statliga subventioner. Jag tror inte att vi kommer tillbaka till en tid där staten går in med massivt produktionsstöd och jag tror inte heller att människor vill bo i massproducerade bostadsenklaver i framtiden.

När en ny lägenhet produceras frigörs dock andra lägenheter när människor flyttar till vad dom upplever som ett bättre boende. Slutar vi däremot producera nya bostäder stiger priset på de som finns, och det blir inte heller möjligt för människor att anpassa sitt boende efter sin livssituation.

Egentligen är det här inte en fråga för stadsplaneringsnämnden utan för byggbranschen och staten, men eftersom argumentet kommer upp så ofta tyckte jag ända att det behövde beröras.

Man ska inte bygga på parkmark
Området som ska bebyggas är en bilparkering, inte en park. Däremot anger detaljplanen idag parkmark. Det innebär att man skulle kunna bygga en park där, men det har man inte gjort. Det har som jag förstår det inte heller funnits några planer på att göra det, något som tekniska nämndens ordförande bekräftar på sin blogg.

Det borde bli park istället
Idag har vi en målsättning att alla Norrköpingsbor ska ha ett grönområde av bra kvalitet inom gångavstånd. Det innebär att vi kommer att skapa nya parker på andra ställen och höja kvaliteten på de parker vi redan har. I just Strömparken görs idag en jätteinvestering för att höja kvaliteten, få in vatten, fiske och lekmiljöer för barn. Att göra ännu mer investeringar just där, när det finns behov på andra platser, är inte aktuellt enligt tekniska nämnden. Jag delar den åsikten.

Det är inom strandskyddsområde
Området är idag anspråkstaget som en markparkering, tydligt avskiljd från strömmen av både en gång- och cykelbana samt en park. Det är tydligt att det inte är en del av stranden. Jag ser inga problem med att strandskyddet upphävs här eftersom det inte kan anses skada några av de intressen strandskyddet är till för att bevaka, dvs allmänhetens tillgång till stranden och strandens djur- och växtliv.

Ett hus kommer att skugga parken
Huset byggs på den östra sidan av parken som redan idag består av hög bebyggelse. Möjligtvis kan en del av parken skuggas några minuter, tidigt på förmiddagen.

Cityfiskes verksamhet måste få vara kvar
Ja, absolut. Det vore minst sagt idiotiskt att bygga både en laxtrappa och en laxbäck och sedan inte ha kvar fiskeverksamheten. Cityfiskes verksamhet är viktig på många sätt, inte minst ur integrationssynpunkt, och därför måste den självklart få finnas kvar.

Det finns självklart också många argument FÖR att bebygga området, men det skulle göra det här inlägget orimligt långt.

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar