måndag 6 februari 2012

Björnviken


Det händer en himla massa saker kring Björnviken. Hela området är kringgärdat av industrier och tung infrastruktur, men mitt i det finns också fritidsboende, villaområden, golfbana och skön natur.  Det finns också en del miljöproblem som kvarleva från en gammal sulfatfabrik. Eftersom mycket är på gång och det finns så många olika hänsyn att ta, gav vi i stadsplaneringsnämnden i januari ett uppdrag till kontoret att börja arbeta fram ett program för området. Här är själva området:Ett program använder vi för att ta ett större grepp och ge vägledning till det fortsatta detaljplanearbetet. Program rör sig så att säga på en högre nivå. Det beskriver inte vart fasaden på ett hus ska ligga eller hur avloppsrör ska dras utan väger in de större frågorna och gör att vi kan få detaljerna att fungera med helheten. I det här fallet finns det en hel del saker att ta med i beräkningen, till exempel:

-Naturvärden. Pjältån har till exempel sitt utlopp här och vi tillsammans med Länsstyrelsen är intresserade av att skydda den ytterligare.
-Befintlig bebyggelse. Det bor redan idag många människor i både Loddby och Herstaberg. Även i Stridsudden och Bredudden bor det folk, om än inte lika många. Viktigt att de får komma med i processen när vi tittar på området.
-Grymön är ett härligt område med fritidshus som har en lång historia, där måste vi se till att planer uppdateras och anpassas till verkligheten, idag finns mycket oro bland de fritidsboende där som jag var ute och pratade med i somras.
-Golf. Golfverksamheten vill expandera och det finns också idéer på nya former av boende, hur passar det in?
-Industrier. Här har vi bland annat ett enormt sågverk som har sin verksamhet i angränsning till området.
-Rekreation. Hur används området för rekreation idag, hur kan man använda det i framtiden? Vilka värden finns, vilka kan behöva tillskapas?

Det är några exempel på sådana frågor vi kommer att behöva arbeta med. Till sommaren kommer vi att gå ut på samråd och bjuda in alla som bor och verkar i området men också andra intresserade Norrköpingsbor.

Jag tycker att det är ett spännande område. Dels för den stora utmaningen att försöka få alla olika intressen att samsas, men också för att det är ett område med en delvis väldigt lantlig karaktär så nära staden. Även om urbaniseringstrenden är fortsatt stark vill en del människor flytta ut på landet, särskilt när de skaffar familj. Att då kunna erbjuda samma värden som landsbygden men närmare staden vore såklart bra ur ett hållbarhetsperspektiv.

Men framförallt tycker jag det är bra att vi inte går direkt på och detaljplanerar, utan att vi stannar upp och försöker skapa oss en helhetsbild först. Och att vi redan när vi är i starten bjuder in människor att delta i processen. Till sommaren blir det samråd, men redan nu är såklart folk välkomna att komma in med frågor, synpunkter och idéer.

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar